We will be happy to answer your questions

PERSONAL DATA PROTECTION TERMS AND POLICIESI

I. Basic provisions

1. The controller of personal data pursuant to Article 4(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR") is Petr Souček, ID No. 119 47 420, with registered office at Korunní 2569/108, 101 00 Prague - Vinohrady, Czech Republic, (hereinafter referred to as "Controller").

2. The contact details of the administrator are:

 • Phone: +420 777 500 796
 • Email: info@pevepa.cz
 • Address: Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady, Česká republika

3. Personal data means any information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, a network identifier or to one or more specific elements of the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

4. The administrator collects, stores and uses personal data in accordance with Act No. 110/2019 Coll. on the processing of personal data and the GDPR. The controller declares that all personal data processed is strictly confidential. The controller handles this data in accordance with national and European Union legislation applicable in the field of personal data protection.

5. The controller also collects personal data through its website at www.pevepa.cz (the "Website").

6. This policy applies to all personal data collected by the controller, regardless of the purpose for which it was collected under this policy. Personal data will not be transferred to third countries except pursuant to Article V. paragraph 2 below.

7. The controller has not appointed a data protection officer.

II. Sources and categories of personal data processed

1. The controller processes personal data that you have provided to the controller or personal data that the controller has obtained as a result of your enquiry.

2. The controller processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the contract.

III. Lawful reason and purpose for processing personal data

1. The lawful reason for processing personal data is:

 • performance of the contract between you and the controller pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR;
 • the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR;
 • Your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR in conjunction with Section 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services in the absence of an order for goods or services.

2. The purpose of the processing of personal data is in particular:

 • the performance of the contractual relationship between you and the controller, i.e. the exercise of rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller arising on the basis of an enquiry, order, registration, concluded contract, application and participation in a competition, etc.; when sending an enquiry, the personal data required for the successful processing of the enquiry (name and address, contact) are required, the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or its performance by the controller;
 • sending commercial communications and doing other marketing activities;
 • fulfilling legal obligations, i.e. providing information to law enforcement authorities, providing information to other public authorities, etc.

3. Personal data is processed manually and automatically by the controller. The controller is entitled to process some information automatically, for example, to create statistical information about traffic to its website. The controller may carry out automated individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR.

IV. Data retention period

1. The controller stores personal data:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;
 • po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle deset let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • podílející se na vedení účetnictví (evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • zajišťující služby provozování internetových stránek, webového rozhraní a dalších služeb v souvislosti s provozováním internetových stránek;
 • zajišťující marketingové služby;
 • zajišťující další služby v souvislosti s činností správce.

2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci za předpokladu, že jsou tito poskytovateli mailingových služeb, cloudových a jiných služeb, které správce využívá v rámci své činnosti.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR, výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo dle čl. 21 nařízení GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním internetových stránek nebo, je-li vyžadováno zvláštní potvrzení, tímto potvrzením, vyslovujete svůj souhlas s podmínkami používání souboru cookies.

3. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat správně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní bezodkladně na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022 a nahrazují tak v plném rozsahu dosavadní podmínky ze dne 1. 10. 2020.